Referencie
DOPRASTAV a.s. : ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť Do 160 km/hod. - II. Etapa (úsek Považská teplá /mimo/ - Žilina /mimo/) :
SO 48-32-02 Považská Teplá – Bytča, železničný spodok – realizácia konštrukcií z „RENO matracov“
SO 48-32-02 Považská Teplá – Bytča, železničný spodok – montáž TERAMESH systému
SO 48-32-08 Považská Teplá – Bytča, nový priepust v sžkm 176,576
SO 48-32-10 Považská Teplá – Bytča, priepust č. 250 v evidenčnom km 177,234
SO 48-32-11 Považská Teplá – Bytča, priepust č. 253 v evidenčnom km 179,125
SO 48-32-12 Považská Teplá – Bytča, priepust č. 255 v evidenčnom km 177,436
SO 48-32-13 Považská Teplá – Bytča, priepust č. 256 v evidenčnom km 180,167
SO 48-32-14 Považská Teplá – Bytča, priepust č. 257 v evidenčnom km 180,67
SO 48-32-15 Považská Teplá – Bytča, priepust č. 259 v evidenčnom km 181,593
SO 48-32-16 Považská Teplá – Bytča, priepust č. 260 v evidenčnom km 182,056
SO 48-32-17 Považská Teplá – Bytča, priepust č. 262 v evidenčnom km 182,794
SO 48-32-02 Považská Teplá – Bytča, železničný spodok – stavebné práce
SO 50-32-10 Bytča – Dolný Hričov, priepust č. 270 v sžkm 186,940
SO 50-32-12 Bytča – Dolný Hričov, priepust č. 278 v sžkm 189,115
SO 50-32-02 Považská Teplá – Bytča, železničný spodok – realizácia stavebných prác

DOPRASTAV a.s.: stavba D1 Fričovce – Svinia, prípojka NN

Siemens s. r. o. : práce a dodávky HSV štadión Detva, úprava verejného osvetlenia pre City Arénu

SP PLUS s. r. o.: elektromontážne práce na naftovom hospodástve, elektromontážne práce na BIS

TT KOMFORT s. r. o.: rekonštrukcia MŠ Vajanského, Trnava

Demontáž osvetľovacích stožiarov – ŽSR – modernizácia trate Bratislava – Trnava, doprava a  montáž elektrických rozvodov umelého osvetlenia na SD Mlynské Nivy 70, Bratislava – Opravárenské dielne, elektromontážne práce na zriadení NN prípojky a uzemnení Unimo buniek – ŽSR Trnava – Nové Mesto n/Váhom, elektromontážne práce na mostovej dielni pre spoločnosť DOPRASTAV, a.s. Závod Bratislava

Elektromontážne práce na objekte sklad soli Buková, zriadenie a zapojenie automatického sčítača cestnej dopravy na ceste II/499 Prašník, stavebné práce a opravy zasadačka AB – kancelárie Bulharská, oprava elektroinštalácie na stredisku Galanta pre spoločnosť Správa a  údržba ciest TSK

Montáž elektroinštalácie pre zariadenie PSA pre spoločnosť MARTECH s.r.o.

Osvetlenie regálov skladu, demontáž osvetlenia v novom sklade, elektroinštalácia k automatu FSG pre spoločnosť VACUUMSCHMELZE spol. s.r.o.

Oprava núdzového osvetlenia Hotel Inka pre spoločnosť Inka s.r.o.

Napojenie montážnej linky pre spoločnosť HAAN GLOBAL PRODUCTION s.r.o.

Montáž kabeláže pre ozvučenie objektu „Kino Hviezda Trnava“ pre spoločnosť SBL Acoustics

Montáž schodovej svietiacej hrany a zapojenie svietiacich hrán objektu „Kino Hviezda Trnava“ pre spoločnosť VE-TEX, s.r.o.

Elektromontážne práce – silnoprúd SBL, osvetlenie schodov, pohon opony, núdzové osvetlenie (strop), núdzové osvetlenie nad dverami, doplnkové a núdzové osvetlenie bočnej steny, prípojka hakel na TÚV na objekte „Kino Hviezda Trnava“ pre spoločnosť JUPET, Krištofík Juraj

Podružné meranie, osvetlenie za oponou, medzi stropné osvetlenie na objekte „Kino Hviezda Trnava“ pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Rekonštrukcia verejného osvetlenia CSD DPS Mlynské Nivy 70, Bratislava, oprava bleskozvodov po zásahu bleskom v centrálnych dielňach, rekonštrukcia bleskozvodov v  dielňach a skladoch DKP, dodávka a montáž stlačeného vzduchu, el. prípojka – vybavenie kompresovne a prípojok ku kompresorom pre centrálne dielne CSD Mlynské Nivy, oprava bleskozvodov a dodávka a osadenie kábelových roštov pre garáže a  vrátnicu CSD Mlynské Nivy. ŽSR modernizácia trete Trnava – Nové Mesto n/Váhom – SO 15.34.51 – žel. Stanica Leopoldov, zastrešenie nástupišť, elektroinštalácie. ŽSR modernizácia trate Trnava – Nové Mesto n/Váhom, II. etapa USČ 20 úsek Piešťany – Brunovce – elektrika, priepusty, hlavice pilót, osadenie stĺpikov PHS. SD Nové Mesto n/Váhom – oprava a prekládka verejného osvetlenia v lakovni  pre spoločnosť DOPRASTAV, a.s. Závod Bratislava

Stavebné práce vykonané na oprave budovy, inštalácia elektrickej prípojky na stredisku v Galante pre spoločnosť Správa a  údržba ciest TSK

Elektroinštalácie, vzduchotechnika, slaboprúdové inštalácie na akcii „ŽSR Modernizácia železničnej trate Trnava Nové Mesto n./Váhom, Trnava – Piešťany“ pre spoločnosť ŽSR Brno, a.s.

Montáž osvetlenia v  budove B08 pre spoločnosť VACUUMSCHMELZE spol. s.r.o.

Dodávka elektro revízie pre SVB Čajkovského 51-54 .

Rekonštrukcia nemeranej časti elektro v  ubytovni Kollárova 24, Trnava pre Stredisko sociálnych služieb Trnava.

Výpomoc pri elektromontážnych prácach na administratívnej budove železničnej stanice Leopoldov, oprava hromozvodu na výpravnej budove Leopoldov vrátane vypracovania revíznej správy pre spoločnosť JICOM, spol. s.r.o.

Montáž elektrickej siete, odstránenie starej a  nefunkčnej elektrickej siete, montáž podhľadu a  osvetlenia v  Hale na Patrónke pre Ústav materiálov a  mechaniky strojov SAV.

Realizácia kábelovej trasy k  nástupišťu „Modernizácia t

Rekonštrukcia elektroinštalácie,  dodanie a  montáž elektrického vykurovania v  priestoroch krytu CO na Hospodárskej ul. 24 v  Trnave pre Mesto Trnava

ŽSR modernizácia trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom II. etapa Brunovce – Nové Mesto nad Váhom, traťové zabezpečovacie zariadenie – ELI, Brunovce - Nové Mesto nad Váhom, traťové zabezpečovacie zariadenie – VZT, Žst. Nové Mesto nad  Váhom, elektrické stavadlo, Žst. Nové Mesto nad Váhom, elektronické stavadlo pre spoločnosť DOPRASTAV, a.s. Závod Bratislava

Malokarpatský región – odkanalizovanie Hlavné výtlačné potrubie – oprava tel. kábla č. 1, 3 – Ivánka pri Dunaji, - oprava tel. kábla č. 2 – areál letiska, - oprava tel. kábla č. 4, pre spoločnosť DOPRASTAV, a.s. Závod Bratislava

Uzemnenie žeriavovej dráhy pre stavbu SD Nové Mesto nad Váhom – Lakovňa pre spoločnosť DOPRASTAV, a.s. Závod Bratislava

Dovybavenosť el. vidlíc do Ložiskárne pre stavbu SD Nové Mesto nad Váhom obj. úprava plôch pre spoločnosť DOPRASTAV, a.s. Závod Bratislava

Dodávka a  montáž elektroinštalácie na obj. SO 22.34.52 ELI Zastrešenie nástupišť a  dodávka svietidiel pre spoločnosť STINEX s.r.o.

Elektromontážne práce na stavbe Viedenská Brána Petržalka pre spoločnosť ROSS SLOVAKIA s.r.o.

Oprava bleskozvodu pre SMM Trnava s.r.o.

Revízna prehliadka bleskozvodov na dvoch budovách pre ÚMMS SAV Bratislava

Demontáž starých elektro rozvodov na výpravnej budove v  Žst. Leopoldov vrátane likvidácie odpadu pre stavbu ŽSR modernizácia trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany pre spoločnosť OHL ŽS, a.s. organizačná zložka, Bratislava

Výmena svietidiel a  vypínačov v  miestnosti „Sklad farieb“ pre spoločnosť DOPRASTAV, a.s. Závod Bratislava

Zhotovenie bleskozvodu a uzemňovacej siete, úprava bleskozvodu v susedných objektoch na Polyfunkčnom objekte Medená 9, Bratislava pre spoločnosť DOPRASTAV, a.s. Závod Bratislava

Výmena osvetľovacích telies vo veľkej rotunde v  Nových Zámkoch, oprava osvetlenia v opravárenskej hale VR v  Nových Zámkoch pre spoločnosť SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave

Elektromontážne práce pre SMM Trnava na obj. OST 110 Čajkovského 16, OST 106 Beethovenova 25, OST j. Slotu 17 – Družba 3, OST 16 A. Kubinu 21 – Saturn, OST Hala Slávia, OST Technické služby pre firmu EL MONT, Miroslav Rezbárik

Montáž kamerového systému, prevednie odbornej prehliadky a  vypracovanie revízie na Dialyzačnom stredisku v  Senici pre spoločnosť GENEA s.r.o.

Elektromontážne práce na objektoch na ul. Dolnopotočná a  Parnas pre ELEKTROROZVOD II

Zhotovenie stavebného rozvádzača vrátane elektromera pre spoločnosť Primastav s.r.o.

Elektromontážne práce na SO Vykurovaná hala pre potreby nanášania náterových hmôt – lakovňa – elektroinštalácie v  rozsahu PD, kúrenie a  zdravotechnika v  rozsahu PD pre spoločnosť HASTRA s.r.o.

Elektromontážne práce na objekte HAGARD:HAL Trnava pre spoločnosť Aldemar s.r.o.

Elektroinštalácie na obj. Ubytovňa Sereď s.r.o. I. etapa „Zmena funkčného využitia jestvujúceho objektu."

Montáž nových elektromerov ciachovaných a  certifikovaných v  administratívnej budove v  Bratislave, Stromová 13 pre FUTURE INVEST, a.s.

Rozdelenie odberného miesta elektriny na Okružnej 21, Trnava pre SMM Trnava s.r.o.

Práce na: Inžinierske siete a  komunikácia golfového areálu Šajdíkové Humence a  mimoareálové inžinierske siete pre DOPRASTAV, a.s. Bratislava

Realizácia stavebných prác – úprava parčíka v  priestore Žst. Piešťany pre DOPRASTAV, a. s. Bratislava

Dodávka a  montáž elektromontážnych prác na SO Protihluková Briéra, SO Protihl. Bariér vľ. V  nžkm 269, 41-296, 92, SO Zastrešenie nástupišťa na Žst. Krásno nad Kysucou, SO Osvetlenie zastrešenia, SO Osvetlenie podchodu, SO Prístavba a  rekonštrukcia spínacej stanice, Elektromontáže, SO Kábelová trasa, SO Domček PZZ nžkm 269, 400, Elektromontáže, SO Domček PZZ nžkm 270, 00, Elektromontáže na Žst Krásno nad Kysucou pre DOPRASTAV, a.s. Bratislava

Elektroinštalácia AB v  Seredi pre TRADE SLOVAKIA spol. s.r.o.

Montáž elektroinštalácie – balička cukru, montáž ventilátorov a  svetiel na samostatné spínače v  Seredi pre TRADE SLOVAKIA spol. s.r.o.

Dodávka a  montáž krytov na neónové osvetlenie v  budove PPP Galanta pre Krajský školský úrad v Trnave

Elektroinštalačné práce – núdzové osvetlenie v  kine Hviezda pre Správu kultúrnych a  športových zariadení mesta Trnava

ŽSR modernizácia trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom; II. etapa UČS 23 Žst. Nové Mesto nad Váhom, elektronické stavadlo – náhradný prúdový zdroj (práce naviac)

Oprava strechy administratívnej budovy v  Seredi, oplechovanie okrajov strechy, výroba odkvapov s  rímsami, výkopové práce na trativod, natretie strechy hliníkovou farbou pre TRADE SLOVAKIA spol. s.r.o.

Elektroinštalačné práce na Polyfunkčnom objekte ul. Krasovského 1. nadpodlažie kancelárie + sklady pre ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Úprava oplotenia na Žst. Piešťany pre DOPRASTAV, a. s. Bratislava

Osvetlenie športového areálu Gymnázia v Trnave

Elektroinštalačné práce súvisiace s  napojením vnútornej a  vonkajšej klimatizačnej jednotky pre OHL ŽS, a.s. organizačná zložka

Elektroinštalácia – prerábka osvetlenia pre Vacuumschmelze spol. s.r.o.

Dodávka a  montáž osvetlenia, zásuviek pre Vacuumschmelze spol. s.r.o.

Úprava rozvodu NN a  osvetlenia v  Žst. Leopoldov pre JICOM, spol. s.r.o.

Zhotovenie rampy + el. zásuvky 230V, konštrukčný systém, úprava rozvádzačov, doplnenie zásuviek, revízie pre Vacuumschmelze spol. s.r.o.

Elektromontáže RD – KOMFORT a  STYLE na stavbe radových rodinných domov pre ARCHDesign s.r.o.

Oprava vedenia V424 + revízie pre SP PLUS, s.r.o.

Elektromontážne práce pre Hotel DREAM

Oprava zariadenia KO na trase pre ELMON SK, s.r.o.

Elektroinštalačné práce na kruhovej križovatke Sereď, Čepeňská cesta pre Juraj Krištofík – JUPET

Elektromontážne práce na hale PHM pre SP PLUS, s.r.o.

Elektromontážne práce v  SACHS – sociálne zariadenie pre ženy pre Juraj Krištofík – JUPET

Elektromontážne práce v  CARGO Bratislava pre SP PLUS, s.r.o.

Elektromontážne práce pre Krajčo Igor

Dodávka a  montáž klimatizácie na Dialyzačnom stredisku Senica – sklad pre GENEA s.r.o.

Elektromontážne práce pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Montáž bleskozvodu, uzemňovacej siete a  úprava bleskozvodu susedných objektov na Polyfunkčnom dome Medená 9, Bratislava pre DOPRASTAV, a.s. Bratislava

Elektromontážne práce na Dialyzačnom stredisku Kráľovský Chlumec pre GENEA s.r.o.

Elektromontážne práce na bytovom dome na ul. Podjavorinská, Trnava pre B&P Investment s.r.o.

Elektromontážne práce v  Polyfunkčnom centre Petržalka, Zadunajská 12, časť B2 – Hotel ESPRIT, prístavba pre DOPRASTAV, a. s. Bratislava

Elektroinštalačné práce na Polyfunkčnej budove na Paulínskej ul., Trnava pre GLOBUS export – import

Elektromontážne práce na obj. Ubytovňa ŽOS pre Juraj Krištofík – JUPETelektroinštalácia

Oprava elektrického osvetlenia na strediskách Buková a  Trnava pre SaÚC TSK Trnava.

Uzemnenie antistatického náteru + revízna správa vo vykurovanej hale CSD Nové Mesto n/Váhom pre Doprastav a.s., Závod Oceľové konštrukcie.

ŽSR modernizácia trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom SO 17.33.02 Podchod pre cestujúcich v  Žst. Veľké Kostoľany, dodávka a  osadenie čerpadla vrátane elektrického rozvádzača a  odvedenia vody do odparovacej priekopy.

Montáž rozvádzačov RV1 až RV10 vrátane osadenia, zapojenia a  funkčného odskúšania na stavbe ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou, SO 43 702 Žst. Krásno nad Kysucou, vonkajšie osvetlenie pre ELTRA spol. s.r.o.

Dočasné umiestnenie a  montáž 4 kusov reflektorov na Coburgovu ulicu do stanového tábora, postaveného ako dočasné ubytovanie pre postihnutých občanov požiarom pre Mesto Trnava.

Golfový areál Šajdíkové Humence, I. etapa, SO 15 – 04 Úprava svahov vodnej nádrže pre Doprastav a.s., Závod Bratislava - Mlynské Nivy

Golfový areál Šajdíkové Humence, II. etapa, SO 1-02-01.1,2 Mimoareálové komunikácie, SO 2-02-08, 4-02-08, 5,02-08 Vnútroareálové komunikácie, zazimovacie práce.

Naviac práce na SO 13 101-1 elektrická prípojka pre stavebná dvor Brodno na ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou pre Doprastav, a.s.

Rozšírenie parkovacích miest sídliska na Hlinách v  Trnave, v  rozsahu: Realizácia osvetlenia parkoviska pre ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Aktivita č 3B – Zaústenie Čierneho potoka do ramena Dunaja, PS 3.13.2 Uzatvárací objekt – zriadenie prípojky elektrickej energie NN

Elektromontážne práce na Olejovom hospodárstve Cargo RD NZ pre SP PLUS s.r.o.

Elektroinštalačné práce na Olejové a  naftové hospodárstvo Cargo Ba, ul. Tupého pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce na Cargo Brezno PHM pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce na CP bleskozvod, hala na opravu vagónov Cargo východne – oprava po rekonštrukcii strechy pre SP PLUS s.r.o.

Elektroinštalačné práce na bleskozvode Cargo, ul. Tupého, rotunda – oprava po rekonštrukcii strechy pre SP PLUS s.r.o.

Montáž prírubových izolačných spojov DN 25 na stavbe APKO Veľký Meder pre ELMON SK s.r.o.

Dodávka a  montáž CCTV pre GENEA s.r.o.

ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce, SO 28.32.02 – elektrická prípojka pre stavebný dvor Kostolná – Zárečie pre Doprastav, a.s.

Elektromontážne práce na objekte bleskozvod OA Trnava, stará budova, šatne, telocvičňa pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Elektromontážne práce na objekte Stredná zdravotná škola – bleskozvod pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Oprava RH pre Prima TT s.r.o.

Elektromontážne práce na stredisku Piešťany Hlaska pre SaÚC TSK

Elektromontážne práce a  bleskozvod RD Brestovany pre ARCHDesigne s.r.o.

Elektroinštalačné práce na Gymnázium Hlohovec pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Elektromontážne práce na Olejovom hospodárstve Cargo PD NZ pre SP PLUS, s.r.o.

Elektromontážne práce obj. Synagóga Trnava pre RENNTAX s.r.o.

Elektromontážne práce prípojka KJ a  VO pre AD TEAM s.r.o.

Elektromontážne práce na oprave bleskozvodu a  rekonštrukcia elektrického rozvádzača pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave

Elektromontážne práce na stredisku Galanta – bleskozvod, oblúková hala pre SaÚC TSK

Elektromontážne práce na rekreačnom dome Buková pre Ing. Valášek Filip

Pomocné stavebné práce, zemní práce a  elektromontážne práce na APKO Želiezovce pre ELMON SK s.r.o.

Elektromontážne práce na Dialyzačnom stredisku Kráľovský Chlumec pre GENEA s.r.o.

Pomocné stavebné práce, zemní práce a  elektromontážne práce na APKO Močenok pre ELMON SK s.r.o.

Elektromontážne práce na ŽSR, Modernizácia trate Žilina – krásno nad Kysucou v  rozsahu podľa obj. č. 0000/08/13321/066/SUB/BSP8900/069 pre Skanska BS a.s.

Osadenie a  montáž rozvádzačov RV pre ELTRA spol. s.r.o.

Elektromontážne práce na Cargo Žilina, opravy po revíznych závadách pre SP PLUS s.r.o.

Oprava bleskozvodu SOU Senica pre  Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Dodávka a  montáž rozvádzačov RE do RD Jaslovské Bohunice pre ARCHDesigne s.r.o.

Elektromontážne práce na ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou v  rozsahu prác určených v  ZoD č. 166/2008/2 a  prílohách a  dodatkoch.

Elektroinštalačné práce na ZŠ Šintava pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Elektromontážne a  zemné práce na Križovatka Sereď SO 601 00 prekládka VO a  Križovatka Sereď SO 621 00 úprava NN VN vedení pre Juraj Krištofík – JUPET

Elektromontážne práce Cargo Košice – sklad olejov pre SP PLUS s.r.o.

Stavebné práce na RD Žilina – výmena vrát v  ER a  MR pre SP PLUS s.r.o.

Rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Na Hlinách v Trnave pre Alpine Slovakia, spol. s.r.o.

Demontáž a preloženie rozvádzača a úprava RE pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva v Hlohovci

Elektromontážne práce v ambulancii, pedikúra, sauna, sociálne zariadenie v suteréne objektu na ul. A. Žarnova Trnava pre ZAVAX s.r.o.

Elektromontážne práce na prevádzke v Bučanoch pre DIVUS GAME PLUS, s.r.o.

ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou“ Protihluk. Bar. vp. pre Skanska SK, a.s.

ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou, Protihluková bariéra vľ. pre Doprastav a.s.

Elektromontážne práce na stavebnej prípojke NN Východné pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce na stredisku Myjava pre GENEA s.r.o.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na PD Kráľovský Chlmec pre GENEA s.r.o.

Odpojenie a demontáž NN prípojok na obj. Hospodárska, Na Hlinách a Bottova pre Juraj Krištofík – JUPET

ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou, Osvetlenie lávky pre Skanska SK, a.s.

Práce na diele Aktivita č. 3B – Zaústenie Čierneho potoka do ramena Dunaja PS 3. 13.2 Uzatvárací objekt – zriadenie prípojky elektrickej energie NN pre Doprastav a. s.

Elektromontážne práce na ŽSR Modernizácia trate pre MAOSTAV s.r.o.

Elektromontážne práce na sociálnych zariadeniach obj. INKA pre Primastav s.r.o.

Ž koridor VI, Modernizácia žel. Trate Žilina – Čadca, I. časť Žilina – Krásno nad Kysucou pre Doprastav a.s.

Elektromontážne práce na SOU Holíč, bleskozvod obj. cukr. výroba pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Revízie na mostový žeriav 8T pre Doprastav a. s. Závod Oceľové konštrukcie

Elektromontážne práce na prípojke NN Vinosady pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce  na Cargo Východné hala oprava osvetlenia pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce v Brestovanoch na NN prípojke PRIS a RE pre ARCHDesigne s.r.o.

Výmena svetiel na chodbe 5. a 7. poschodie pre Primastav s.r.o.

Demontáž a montáž svetiel obj. TESCO pre Juraj Krištofík – JUPET

Práce na realizácii aktívneho bleskozvodu na mestskej eskáde obj. 206-01b na stavbe Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, I. etapa pre Doprastav a.s.

Elektromontážne práce na „Dunajská etapa A“ a „Dunajská etapa B“  pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Elektromontážne práce na obj. INKA terasa – rozvody pre Primastav s.r.o.

Porevízne opravy bleskozvodu na ul. Veterná 34-36, Golianova 19-21 pre Vlastníci bytových a nebytových priestorov bytového domu

Odstránenie závad na bleskozvode na obj. Košické 1-10 Biely Kostol pre M. Rezbárik, REMI

Elektromontážne práce na prekládke rozvodov tankovania a VO Prievidza pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce na elektro NN prípojka kompresor, stredisko Pezinok pre AD TEAM s.r.o.

Elektromontážne práce na elektro NN Prievidza pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce na RD-BA Východné, oprava odsávania v priestoroch mokrého čistenia pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce na ul. Starohájska, nebytové priestory – kaviareň pre Prima TT s.r.o.

Elektromontážne práce na elektro prípojka NN ZIRKON FORTA 660 stredisko Pezinok, elektro prípojka NN ROLAND 700 stredisko Pezinok, prípojka NN  HEIDELBERG ST 300 pre AD TEAM s.r.o.

Elektromontážne práce, elektro kuchyňa, prenosné šatne na obj. K. Mahra pre TT-KOMFORT s.r.o.

Elektromontážne práce prevedené na stredisku Trnava pre SaÚC TSK

Elektromontážne práce na NN prípojka v Maduniciach pre UNIGAR, spol. s.r.o.

Elektromontážne práce prevedené na zákazníckom centre TT – KOMFORT – slaboprúd pre EL MONT, Rezbárik Miroslav

Oprava elektroinštalácie v MŠ Okružná 19 a Ružindolská 8 v Trnave, výmena svietidiel v MŠ Jiráskova 25 v Trnave pre TT-KOMFORT s.r.o.

Elektromontážne práce na SKAO Devínska Nová Ves, APKO Dolné Lovčice, Brestovany, APKO MP Strekov a Rúbaň  pre ELMON SK, s.r.o.

ŽSR Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, I. a II. Etapa, úsek Melčice – Zlatovce, železničný spodok pre Doprastav a.s.

Dodávka a montáž RE na RD v Brestovanoch pre ARCHDesigne s.r.o.

Elektromontážne práce na prípojke NN Cargo pre SP PLUS, s.r.o.

Elektromontážne práce na obj. INKA osvetlenie suterénu, bleskozvod, oprava osvetlenia v dielni pre Primastav s.r.o.

Elektromontážne práce na Naftovom hospodárstve v Košiciach, Olejové hospodárstvo Cargo Prievidza pre SP PLUS s.r.o.

Montáž oznamovacích a zabezpečovacích zariadení na SOŠ Senica pre Združenie rodičov pri SOŠ v Senici

Elektromontážne práce na prečerpávacom zariadení podchodu Žst. Kysucké Nové Mesto pre VÁHOSTAV – SK, a.s.

Oprava a výmena elektroinštalačných rozvodov v bytoch na ul. Coburgova 32-34,36-38,44-46 v Trnave pre TT – KOMFORT s.r.o.

Elektromontážne práce prevedené na strediskách Nitra, Trnava pre AD TEAM s.r.o.

Elektromontážne práce na SOŠ Senica pre PROVA SLOVAKIA spol. s.r.o.

Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrického zariadení v obj. Vančurova č. 20, Zdravotné stredisko Mozartova 3 v Trnave pre Stredisko sociálnej starostlivosti

Rekonštrukcia podružného merania v elektrických rozvodných skriniach v detskej časti Mestskej polikliniky v Trnave pre Stredisko sociálnej starostlivosti

Výmena ističov v rozvodných skriniach v objekte Mestskej polikliniky v Trnave pre Stredisko sociálnej starostlivosti

Elektromontážne práce na rozs. laboratórií UCM Špačince pre STEFER, s.r.o.

Elektromontážne práce na obj. 016 Administratívna budova pre ZF SACHS Slovakia, a.s.

Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof SO 04 Prípojka el. NN – elektrická prípojka a osvetlenie pre Doprastav, a.s. Závod Bratislava

Montáž a príprava elektrickej prípojky pre ON AIR, s.r.o. 

Oprava elekroinštalácie na stredisku Trnava pre Správa a údržba ciest TTSK

Rekonštrukcia objektov pre DSSpre deti a dospelých Jahodná

Diľnica D1 Fričovce – Svinia, realizácia elektrorozvodov v rámci zariadenia staveniska pri SO 207 pre Združenie „Fričovce“ zastúpené Doprastav, a.s., Bratislava

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SO 207-00 dočasná NN kábelová prípojka k mostu + ZS, SO 204-00 dočasná MM kábelová prípojka k mostu + ZS a rekonštrukcia trafostanice pre Doprastav, a. s. Závod Bratislava

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SO 206-00 dočasná VN kábelová prípojka k mostu a rekonštrukcia trafostanice pre Doprastav, a.s. Závod Bratislava

Oprava NN prípojky na ZŠ Angely Merici v Trnave pre arsa, s.r.o.

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce, Trenčianské Bohuslavice – Melčice pre Doprastav, a.s. Závod Bratislava

Rekonštrukcia historického centra obce Dolné Orešany, dodávka verejného osvetlenia – elektromontáže pre ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.

ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou, protihlukové bariéry, elektroinštalácia pre Skanska SK a.s.

Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď, dodávka vrejného osvetlenia, káblové rozvody NN a monitorovací systém pre ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.

ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou, Stavebné úpravy v dohľadovej miestnosti OZT – Architektonicko – stavebné riešenie, Elektroinštalácia, Vzduchotechnika, ZTI pre Doprastav, a. s. Závod Bratislava

ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou, Provizórne dopravné opatrenia, elektromontážne práce: podružné merania pre Doprastav, a. s. Závod Bratislava

Odstránenie závad na elektroinštaláciách v meracích staniciach a vzdúvacích objektoch st. Gabčíkovo pre Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

Rekonštrukcia Areálu MDZ Doprastav, a.s. - dvora v Senci, Osvetlenie VO pre Doprastav, a.s. Závod Bratislava

Demontáž a montáž verejného stožiara osvetlenia na OP pre Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Elektromontážne práce, opravy, výmena hl. ističa, prípojka NN pre TT – KOMFORT s.r.o.

Výmena hlavného objektového ističa, meničov pre zníženie tarifu odberov, údržba ističových prvkov a vnútorného rozvodu, označenie, revízna správa, projekt skutočného prevedenia, výroba zákrytov do RM, dodávka izolačného koberca v objekte MMD, Vl. Clementisa č. 51, Trnava pre Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava.

ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou, Rekonštrukcia zastávky Ochodnica – úpravy elektroinštalácie, Zástavka Dunajov – úpravy elektroinštalácie pre Skanska SK a.s.

Rekonštrukcia Námestia Slobody, Lednické Rovne, slaboprúdové rozvody pre Doprastav, a.s. Závod Bratislava – Mlynské Nivy

Oprava elektroinštalácie na strediskách Trnava a Piešťany pre Správa a údržba ciest TTSK

Elektromontážne práce pre LAPREMA, F. Lančarič

Oprava elektroinštalácie pre Základná škola Angely Merici v Trnave

Elektromontážne práce na Hotely DREAM pre Ľ. Ďuračková

Prívody NN pre stredisko Nitra pre AD TEAM s.r.o.

Práce na NN prípojke v hale, učebni a laboratória British Internacional School pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce v bytovej jednotke a administratíve pre SP PLUS s.r.o.

Osvetlenie priestorov Trstín pre RENNTAX s.r.o.

Demontáž a montáž VO na odpočívadle Červeník pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

Elektromontážne práce na oprave VO obj. Madunice pre UNIGAR, spol.  s.r.o.

Elektromontážne práce na NN prípojke Slovenský Grob pre ARCHDesigne s.r.o.

Oprava bleskozvodového zariadenia na obj. Zdravotného strediska Mozartova č. 3, Trnava pre Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
lektromontážne práce a bleskozvody na obj. V Bohdanovciach pre Juraj Krištofík – JUPET skúšobná prevádzka, funkčné skúšky a revízna správa na obj. naftové hospodárstvo Košice pre SP PLUS s.r.o.

Elektromontážne práce a bleskozvody na RD KOMFORT a RD STYLE v Brestovanoch pre ARCHDesigne s.r.o.

Elektromontážne práce na bleskozvode na SOU Dunajská Streda, Hotelová škola Piešťany pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Elektromontážne práce na obj. kuchyňa PD Dolné Zelenice pre Poľnohospodárske družstvo Siladice

Zriadenie prípojky NN pre Merkury Market Slovakia s. r. o.

Zriadenie prípojky NN obj. Chtelnica pre SP PLUS s. r. o.

Elektromontážne práce na VO Sereď pre REKOS TT, s. r. o.

Demontáž a montáž feálu, výmena vadného elektrického vedenia pre osvetlenie v bloku A, oprava osvetlenia technického suterénu, oprava a výmena osvetlenia  dvora, oprava poškodených rozvodov ÚK a výmena poškodených registrov obj. Mestská Poliklinika, Trnava pre Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, prístrešky pre cestujúcich v Žst. Košeca, elektromontážne práce pre STRABAG s.r.o.

Elektroinštalácia VO v zbernom dvore Špačince pre SP PLUS s.r.o.

Prekládka NN pre RENNTAX s.r.o.
Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof SO 04 Výstražné osvetlenia na moste pre Doprastav, a. s. Závod Bratislava

ŽSR, Vrútky, Rekonštrukcia haly – prístavba haly pre montáž, revízie a skúšky zariadení pri budove VVÚŽ, umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody, bleskozvod pre SP PLUS, s.r.o.

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, zariadenie staveniska pri moste SO 204-00 dočasná VN káblová prípojka a výstavba trafostanice pre Doprastav, a. s. Závod Bratislava

Výmena bleskozvodov pre DSS pre deti a dospelých Jahodná

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia SO 207-00 prípojka pre žeriavy pre Doprastav, a. s. Závod Bratislava

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, zariadenie staveniska pri moste SO 204-00 dočasné vonkajšie NN kábelové rozvody pre Doprastav, a.s. Závod Bratislava
Elektromontážne práce pre LAPREMA, F. Lančarič

ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce SO 27.33.02 Žst. Melčice, osadenie čerpadla vrátane odvodnenia, SO 28.33.10 Žst. Trenčianské Bohuslavice, osadenie čerpadla vrátane odvodnenia pre Doprastav, a. s. Závod Bratislava

Elektromontážne práce pre TT-KOMFORT s.r.o.

Prístrešky pre cestujúcich na trati Žilina – Krásno nad Kysucou, elektromontážne práce podľa špecifikácie v rozsahu určenom dokumentáciou pre Doprastav, a. s. Závod Bratislava

Elektromontážne práce v MŠ V Jame, elektrické zapojenie umývačky riadu pre Mesto Trnava

Elektromontážne práce na sociálnom zariadení ŽOS v Trnave pre SP PLUS, s.r.o.

Oprava vodovodného potrubia pre Základná škola, Spartakovská 5, Trnava

Elektromontážne práce na SPoŠ v Trnave pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Elektromontážne práce na oprave osvetlenia na SSS v Trnave pre Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Ochrana objektu školy voči atmosferickým vplyvom v rozsahu určenom v ZoD pre SOŠT Hlohovec

Elektromontážne práce na objekte BIS Bratislava pre SP PLUS, s.r.o.

Elektromontážne práce a oprava osvetlenia pre Kalokagatia, CVČ

Elektromontážne práce na bleskozvode na SOU Dunajská Streda, Hotelová škola Piešťany pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Elektromontážne práce na obj. Ubytovňa Pastúchov pre Peter Michalec TATRASTRECHA TRNAVA

Elektromontážne práce na ZOK s.r.o. pre Ing. Pavol GULA obchodno – stavebná firma

Rekonštrukcia a revitalizácia námestia Slobody Sereď, dodávka verejného osvetlenia, káblové rozvody NN a monitorovací systém pre ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Oprava kamerového systému na stredisku Kráľovský Chlmec pre GENEA s.r.o.

Rekonštrukcia historického centra Dolné Orešany, elektromontážne práce pre ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Vypracovanie revíznych správ a kariet pre spotrebiče na strediskách v Myjave a Senici pre GENEA s.r.o.

Elektromontážne práce na objekte „Dialýza Zlaté Moravce“ pre EL MONT, Miroslav Rezbárik

Elektromontážne práce na prípojke NN pre AD TEAM s.r.o.

Rekonštrukcia kotolne s kotlom na pevné palivo, s podporou ohrevu elektrickým kotlom, doplnený o akumulačnú nádobu s výmenníkom na podporu ohrevu solárnym kolektorom pre 3MH s.r.o.

Elektromontážne práce pre potreby TTJ 2013, montáž a demontáž el. prípojok NN do predajných stánkov podľa priloženého plánu ich rozmiestnenia, montáž a demontáž oceľoplechových rozvodníc, odborné prehliadky a skúšky na EZ + revízna správa, denná a nočná pohotovostná služba, technický dozor

Realizácia inžinierskych objektov bez zemných prác, Káblový distribučný rozvod NN, Verejné osvetlenie, Elektronické komunikačné siete – telefón, káblová televízia, obecný rozhlas pre stavbu Pozemné komunikácie a inžinierske siete, Zavar, IVB pri vodojeme pre INVEX, spol. s.r.o.

Elektromontážne práce: dočasné VN káblové prípojky a výstavba trafostaníc (vypracovanie PD a jej odsúhlasenie na ZSE, materiál, práce, doprava, revízie) na Cesta I/75 Galanta – obchvat, 3. stavba pre Doprastav, a.s.

Rekonštrukcia strechy pre Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Realizácia osvetlenia na nástupišti Trenčianska Teplá pre STRABAG s.r.o.

Elektromontážne práce pre TT-KOMFORT s.r.o.

Auto umývarka AQUAWASH Leopoldov

Polyfunkčný objekt LAPREMA

Rekonštrukcia OD COOP Jednota Trnava v realizácii

ŽSR servis čerpadiel na koridore Žilina -Krásno nad Kyssucou

Rekonštrukcia verejného osvetlenia stanica Trenčianská Teplá STRABAG a.s.
Copyright © REMONT SK s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
Elektroinštalácie NN a VN,  bleskozvody, zabezpečovacie a kamerové systémy ...
Naše kontakty
>> viac
Sídlo:
REMONT SK, s.r.o.
Seredská 58
97105 Trnava

Kancelária:
Kapitulská 17
97101 Trnava

Mobil: 0905 885 975
Email: j.rezbarik@remontsk.sk

Mobil:  0907 739 671
Email: m.rezbarik@remontsk.sk